Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


   VÄRLDSREGERINGEN TAR FORM!

Källor till nedanstående 10 punkter med korta utdrag kommer från sekretariatet för WHO:s Arbetsgrupp för ändringar av det internationella hälsoreglementet (WGIHR). De beslutade vid sitt första möte den 14-15 november 2022 att “sekretariatet ska publicera en artikelvis sammanställning online med de föreslagna ändringarna…”.  

 

Dokumenten som ligger till grund för de tio punkterna nedan är alltså WHO:s arbetsgrupps dokument WGIHR_Compilation-en från WHO:s hemsida samt en bilaga till detta dokument med namnet A_WGIHR2_7-en. 

 

 1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: “Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3)  
 1. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16-17
 1. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36 
 1. Sveriges suveränitet förloras: En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 – sid. 21-22 
 1. Ändring från rådgivande till bindande: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22) 
 1. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en “potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3) 
 1. Planekonomi införs: WHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en “fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar.  (Artikel 13A – sid. 12-14)  
 1. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt- eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och resenärers hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24
 1. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25
 1. Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51

Sprid denna sida så mycket du kan, detta gäller oss alla, i alla nationer! Detta är globalisternas slutliga maktövertagande av allt på hela vår Jord! De få som får deras förmån att få överleva ska alla bli deras slavar, i en fullständigt omänsklig tillvaro! Deras planer är långt gångna, deras strategi går ut på att påverkan nu ska ske från så många håll samtidigt, att ingen möjlighet till att stoppa utvecklingen kommer att finnas! Pandemier och krig kommer att avlösa varandra, påtvingade massvaccineringar kommer att döda majoriteten av Jordens befolkning, jordbruk och djurindustrier skrotas och fabriker för framställning av syntetiska matvaror byggs i stor omfattning, de som protesterar kommer att avrättas direkt med medicinering, de överlevande ska tvingas in i städer där rörelsefriheten är kraftigt begränsad, via totalövervakning ska ingen kunna fly från denna fångenskap o s v. Vi måste stoppa detta nu!


Så vill makten skildras i bild - SFF

Makthavarna du aldrig valde (Den stora omstarten). FILM av Jonas Nilsson – Kulturbilder


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2