Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


                       DEN ELEKTRISKA MÄNNISKAN

 

Allt levande är elektriska varelser, vare sig det är en blomma, en fågel eller en människa! Här följer ett försök till en förenklad beskrivning om detta:

 

Du trampar på en spik, det gör ont och du rycker undan foten omedelbart med hjälp av benmusklerna. Men vad hände, varför ryckte du undan foten så snabbt, varför gjorde det så ont i foten? Sanningen är att det inte alls gjorde ont i foten och sanningen är att det inte var benmusklerna som beordrade bortryckningen!

 

När du trampade på spiken så skickades elektriska signaler, från spikplatsen i foten via nervbanorna upp i kroppen, in mellan ryggkotorna till ryggmärgen. I ryggmärgen finns funktioner som omedelbart förstod problemet och sände tillbaka elektriska signaler till benmuskulaturen, som snabbt lyfte bort foten från spiken. Samtidigt tilläts ett visst antal av de elektriska signalerna att passera en "ventil" i nacken och fortsatte upp i hjärnan. Det är först nu du känner att det gör ont och var det gör ont. Det är alltså i hjärnan det gör ont, inte i foten. Hjärnan tar sedan "hand om" det skadade stället i foten, beordrar bl a en armada av vita blodkroppar till såret för att förhindra infektion mm. Under hela läkningsprocessen håller sedan hjärnan kontroll på såret och via elektriska signaler styr den hela processen tills såret är läkt.

 

Alla dessa elektriska signaler pulsas fram i nervbanorna i en ofantlig mängd och med stor variation av frekvenser och spänningar.

Ang kroppens egna frekvenser så har jag varit i kontakt med ett antal läkare, som inte verkar veta ett skvatt om detta och inte heller fysiker vid våra universitet verkar kunna något om detta. Det jag hittills fått fram är att vi har mellan 5 – 15 miljoner olika kemisk-elektriska signaler i våra nervbanor i hela kroppen. Alla står i förbindelse med ryggmärgen, vilken fungerar som ”hanterare och vaktmästare” mellan kroppens alla beståndsdelar och hjärnan (sköter det mesta).

 

Mellan 150 000 och 300 000 av dessa signaler går vidare till och från hjärnan via ryggmärgen (i nacken sitter en ”ventil” som tillåter vissa signaler att passera). Den autonoma delen av hjärnan kan hantera och bearbeta dessa signaler och om den upptäcker något fel så kan den skicka tillbaka "rättningssignaler" till den kroppsdel där vi har något fel. Hjärnans autonoma del har "bara" till största uppgift att hålla kroppen frisk. Vi är därmed definitivt elektriska varelser.

 

Dessa nervsignaler pulsas fram i nervbanorna i frekvensområdet ca 0,5 – 3000 Hz (de flesta mellan 1- 25 Hz) och spänningsmässigt ligger de från några mikrovolt till flera hundra millivolt.

Mellan närliggande enskilda celler i kroppen sker informationsutbyte i mikrovågsområdet, cellerna ”snackar” med varandra i frekvensområdet ca 20 – 100 GHz (jo du läste rätt, gigahertz, miljarder svängningar/sek).

 

De kemisk-elektriska signalerna går att mäta, de lämnar en elektromagnetisk ”strålningsdimma” omkring sig (bildar en aura omkring kroppen). Mätutrustning finns i flera varianter, jag kan nämna t ex den ryska Oberon Introspect, den amerikanska (numera ungerska) SCIO och den engelska E-LYBRA. Dessa kan inte bara läsa och tolka dessa signaler, utan också hjälpa hjärnan att rätta till fel, genom att återföra ”rättningssignaler” till både hjärnan och övriga kroppsdelar. De anvisar också lämpliga mineraler och grundämnen som patientens kropp behöver för att den ska kunna ”hjälpa sig själv” i större grad.

 

För t ex Oberon Introspect anges att det tagit ryska forskare ca 30 år att ta fram den och att de använt ca 20 000 friska människor som ”rikslikare”. De har avläst ca 150 000 av de kemisk-elektriska signalerna till och från hjärnan och lagrat ett snittvärde av dessa 20 000 personers signaler i en databas. Dessa snittvärden används sedan i jämförelse med den patient som behandlas.

 

Vad är detta, driver jag med dig?

Inte alls, det är så vi fungerar. När du hamnar på ett lasarett med t ex hjärtproblem, så kan det hända att man "tar ett EKG"  (electrocardiogram) på dig. Du får några sladdar till ett instrument fästade på kroppen och på instrumentet ser man dina hjärtslag. Det man gör är att mäta den elektromagnetiska strålning som läcker från hjärtmuskulaturen till utsidan av kroppen, de elektriska signaler som får hjärtmuskeln att pumpa blod kan man alltså "se" utanför din hud. Samma sak med elektrisk aktivitet i hjärnan, EEG (elektroencefalografi), som man också kan se på instrument, på grund av läckage av strålning från hjärnan.

 

Om man på utsidan av våra kroppar kan mäta interna elektriska signaler i hjärnan, muskler och nervbanor, är det lätt att förstå att man med instrument också kan sända liknande signaler tillbaka till kroppen och få dessa att ingå i nervbanorna, till hjälp eller fördärv för hjärnan. Det är precis vad man gör med ovan nämnda instrument och metoden att hjälpa hjärnan med sitt arbete att hålla kroppen frisk kallas "frekvensmedicin" eller "kvantmedicin".

 

Om man förstår och anammar beskrivningen ovan är det lika lätt att förstå att den "strålningsdimma" som vår trådlösa teknik sprider i vår miljö också kan ställa till problem i våra kroppar, och det är precis vad som sker! Det mycket komplexa frekvensinnehållet i modulationen i de moderna sändningsteknikerna kan vissa celler i våra kroppar detektera ur bärvågen i mikrovågsområdet, så att de lågfrekventa signalerna blir "synliga" i kroppens nervsystem. Hjärnan blir konfunderad av alla de utifrån kommande elektromagnetiska signaler, som med ett liknande frekvensinnehåll som naturligt finns i våra kroppar, tränger in och "krockar" med det interna signalsystemet. Hjärnan kan därför inte ta "rätt beslut" och i värsta fall sker så stora fel att sjukdom uppstår.

Här följer en lite mer ingående beskrivning om kroppens elektriska system, men även detta skrivet i förenklad form till allmänhetens förståelse!

Som jag skrev i början så är inledande text ett försök till förenklad beskrivning om vårt kemisk-elektriska system i våra kroppar (mitt yrke som tekniker inom elektronik sätter också sina spår i det jag skriver). Därmed hoppade jag över en mer ingående förklaring om funktioner i nervbanorna och i CNS (centrala nervsystemet).

 

Visst är det så att information skickas från cell till cell, vilket jag också anger, men vid exemplet spiktrampet så är det initialt elektriska signaler i nervbanorna som utlöser vad som sedan ska komma ett ske i kroppen.

 

Det arbete som cellerna kontinuerligt utför sker så att säga i ett grundprogram som har till uppgift att bibehålla en fungerande kropp och detta grundprogram jobbar hela tiden utan inblandning av ”datorerna” i hjärnan och ryggmärgen. Men när något ovanligt sker (ex spiktramp) så anropas dessa ”datorer” om hjälp.

 

Vårt perifera nervsystem (PNS = ute i kroppen) består av två slags "kabelsystem", det ena styr musklerna (= motoriska nervsystemet) och det andra (= sensoriska nervsystemet) transporterar intryck från omvärlden, huden och inre organ till CNS. Båda består av enorma nätverk av nervbanor och kopplingar mellan dem. Varje koppling består av ett litet gap som kallas synaps. De budbärare som ”springer fram” inuti nervbanorna med signaler kallas neuroner. För att detta ska gå extra snabbt är vissa nervbanor försedda med acceleratorer som kallas myelinskidor. Den stora kabelcentralen finns i ryggmärgen som tillsammans med hjärnan bildar det centrala nervsystemet. I hjärnan finns kroppens stora dator som tar emot intryck och beräknar och kommenderar åtgärder. Men innan stordatorn i hjärnan tar hand om ett problem så har en "minidator" i ryggmärgen sorterat vilken information som ska skickas vidare till hjärnan, och vad den kan åtgärda själv. I den minidatorn ryms bl.a. ditt reflexcentrum.

Om vi tar exemplet med spiken i foten så har foten dragits undan innan du känner smärtan. Reflexen är mycket snabbare än din förnimmelse. Det som händer är att neuronsignalerna rapporterar att en vävnadsskada är på gång. När denna signal når ryggmärgen så beordras det motoriska nervsystemet dels att lyfta bort foten från spiken, dels att ställa det andra benet och övriga kroppen i balansposition. Därefter når signalen hjärnan och du känner smärtan. Nu vet du var spiken tog och var du ska behandla såret. Ryggmärgen ordnar reflexen och hjärnan hjälper dig att hitta såret och ger också viktiga instruktioner till cellerna för deras arbete med sårstället.

Det intressanta här är vad som sker i ryggmärgen. Där avgörs ju vad som ska ske med smärtsignalen. Ska den vidare till hjärnan eller inte? (Den grindfunktion som finns här är grunden för smärtbehandling, t ex med hjälp av utifrån påförda elektriska signaler i vissa frekvensområden, eller med läkemedel).

Att t ex hävda att signalförmedlingen till och från CNS skulle vara långsam är helt fel. Om vi ser på ett exempel med en springande panter som jagar ett byte, så är just fotförflyttningen helt beroende av order från CNS för detta djur. Med ögonen registrerar pantern att det ligger en vass sten just där hon kommer att sätta ner höger framfot i nästa steg i sin vilda framfart efter ett byte. Ögats information omvandlas till elektriska signaler som skickas till hjärnan. Hjärnan beordrar genast musklerna i höger ben att ändra steglängden så att nedtrampet med foten sker framför den vassa stenen och detta informationsflöde sker med elektriska signaler i det motoriska nervsystemet. Tiden för hela detta förlopp är i storleksordningen någon tusendels sekund.

Det elektriska signalflödet i nervbanorna är således helt avgörande för allt levandes funktion och vällevnad, och samspelet med de arbetande cellerna i deras viktiga funktion är total. Jag känner mig mycket ödmjuk inför denna fantastiska skapelse.

Men vi måste förstå att den trådlösa teknikens strålning i mikrovågsområdet (bärvåg) innehåller en gigantisk frekvensblandning i dess modulation, och om strålningens styrka (mikrovågorna) är tillräcklig för att kunna tränga in i våra kroppar och där detekteras av vissa celler så de lågfrekventa signalerna blir "synliga" i nervbanorna, så kan dessa totalt vilseleda hjärnan i sitt viktigaste jobb, att hålla kroppen frisk. Sådan av människan tillverkad elektromagnetisk strålning är inget levande på Jorden anpassad till att tåla! Men så länge endast pengar är av betydelse i vår tillvaro så kommer ingen att kräva en konsekvensbeskrivning av en ny tekniks påverkan på allas vår hälsa, innan den tagits i bruk!

Kommande 5G-utbyggnad med dess bärvåg i millimeterfrekvensområdet kommer inte att vara ett undantag, ingen kommer att kräva att forskningen först kan påvisa dess ofarlighet, men vi kommer inte undan dess skadeverkan! Minns detta!

Kalle Hellberg


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2