Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


               Blir du sjuk av "strålningsdimman"?

 

Glöm aldrig bort, VI ÄR ELEKTRISKA VARELSER (liksom allt annat levande, en blomma, en fågel, ett bi...)! Vi påverkas av utifrån kommande signaler från den trådlösa tekniken, vilka "krockar" med det interna kemisk-elektriska systemet i våra kroppar. Hjärnan störs av dessa främmande signaler och får därmed svårt att utföra sitt viktigaste jobb, att hålla kroppen frisk. 

 

Här nedan beskrivs en del av vad elektromagnetisk strålning kan ställa till med och inom parenteser finner du de forskare, organisationer och myndigheter som står bakom det skrivna samt årtal för tillblivelsen av dessa skrifter och forskningsresultat.

" Symtom vilka man vet förorsakas av elektromagnetisk strålning är i tidiga stadier (eller vid låga exponeringsnivåer): minskad uthållighet, minnesproblem, utmattning, sömnstörningar, huvudvärk, ögonirritationer, förvärrade allergier och andra överkänsligheter, yrsel, irritation, koncentrationssvårigheter, illamående, oregelbundna hjärtslag och rastlöshet. Vilka symtom som uppstår är beroende av frekvens, varaktighet och exponeringsnivå.

 

Vid senare stadier eller högre exponeringsnivåer kan följande symtom uppstå: oförklarlig ängslan, sömnsvårigheter, svullna lymfkörtlar, depressioner, aptitlöshet, hypoxi (otillräcklig syretillförsel till kroppens vävnader), kraftig hjärtarytmi (hjärtat "skenar"), hyperaktivitet, torra ögon, synproblem, försvagat immunförsvar, ökat behov av att urinera, nattliga svettningar, extrem törst, viktökning eller - minskning samt smärta i testiklarna. (Becker 1985, Levitt 1995, Cherry 1996, Kolodynski & Kolodynski 1996, Santini et al 2002, Al Khlaiwi & Meo 2004, Radio Wave Sickness, Selsam 2005, Bortkiewicz et al 2005, Sage 2006, Bambergläkarna 2006). Dessa symtom uppstår ofta hos människor vilka har fått en mobilmast uppsatt i närheten av sina hem.

 

" Mikrovågsexponering framkallar oxidativ skada, vilket leder till att kroppens naturliga produktion och förråd av ett antal enzymer och antioxidanter så som superoxiddismutas, katalas, Q10 och melatonin minskar (Wei 1999, Campanella et al 2003, Gautier & Santini 2003, Ilhan et al 2004, Ozquner et al 2005, Regoli et al 2005, Zwirska-Korczala et al 2005, Goldberg G. 2006, Jelenkovi et al 2006, Kalns et al 2006, Ozquner et al 2006,Yurekli et al 2006, Carlo 2007). När kroppen töms på antioxidanter så kommer det som kallas för radikaler - även känt som fria radikaler- att angripa kroppens cellulära system, till exempel cellväggar, mitokondrier (del av cellerna i vilken ämnesomsättning och kraftproduktion sker) samt DNA (arvsmassan). Detta förorsakar oxidativ skada vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem så som ett för tidigt åldrande, ett försvagat immunförsvar samt att blodet blir mer trögflytande.

 

Det första som inträffar vid en sänkning av antalet antioxidanter i blodet är att lågdensitetslipoproteinerna (LDL) klumpas ihop med radikalerna (oxidanterna) vilket medför beläggningar på pulsådernas väggar. Det är även bevisat att detta kan hända med högdensitetsproteinerna (HDL) (Hurtado, et al 1996). Dessa förhållanden leder till åderförkalkning samt att blodet blir mer trögflytande vilket i sin tur kan framkalla slaganfall samt hjärtattacker.

 

 

" Det är känt att mikrovågor, beroende på dess frekvens, kan åstadkomma ett onormalt flöde av kalcium in i eller ut ur celler (Nair 1989, Cleary 1999, Dorothy 1999, Amara 2004). Ett onormalt flöde av kalcium in i till exempel mastceller (celler som innehåller ämnet histamin) medför att dessa celler börjar producera mer histamin. Eftersom detta ämne spelar stor roll vid uppkomsten av inflammatoriska och allergiska reaktioner, (Chakravarty 1986, 1987) kan följden bli att allergiska reaktioner uppstår. Detta är bara ett av de sätt på vilka exponering för mikrovågor har konstaterats att utlösa eller förvärra allergier.

 

 

" Mikrovågsexponering har konstaterats kunna medföra en försämrad funktion i cellernas mitokondrier (Dutto et al 1984, Xie et al 2004, Goldberg G 2006, Buchachenk et al 2006). Det är i mitokondrierna som ämnesomsättning och kraftproduktion sker. En försämrad funktion i mitokondrierna försämrar cellernas kraftproduktion och kan förorsaka fysisk utmattning. Det är även mycket troligt att en försämrad funktion i mitokondrierna kan leda till kraftig övervikt.

 

 

" Det har visat sig att mikrovågor depolariserar de röda blodkropparna (Tomson), vilket medför att dessa klumpar ihop sig och när detta inträffar så kommer mängden syre som försörjer hjärnans celler och kroppens övriga organ att minska väsentligt. Detta leder till hypoxi (syrebrist i kroppens vävnader). De symtom som då uppstår kan liknas vid de symtom som uppvisas vid höjdsjuka (alltså syrebrist); illamående, yrsel, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och så vidare. Mikrovågor har även visat sig kunna förorsaka brist på protein i de röda blodkropparna (Liburdy et al 1984, 1987, 1988). Naturligtvis leder detta till en försvagning av dessa, vilket medför att de röda blodkropparna lättare påverkas av radikaler och följaktligen drabbas blodkropparna av oxidativ skada.

 

 

" Det finns studier som visar att exponering för mikrovågor förorsakar en minskning av kroppens naturliga mördarceller, de s k NK-cellerna. (Smialowicz et al 1983, Yang et al 1983, Nakamura et al 1997, 1998, Dmoch & Moszczynski 1998). Dessa är en form av vita blodkroppar, lymfocyter, som utgör kroppens första försvarslinje mot patogener (sjukdomsalstrare). Detta medför att kroppens förmåga att återhämta sig från virussjukdomar och andra typer av infektioner försvagas. Därför kan det ta längre tid för människor som utsätts för mikrovågsbestrålning att återhämta sig från de återkommande kortvariga infektioner vi alla drabbas av från och till.

 

 

" Långtidsexponering för mikrovågsbestrålning har visat sig förändra förhållandet mellan en viss form av vita blodkroppar (lymfocyterna), vilket är känt som T4:T8-ratio, det vill säga förhållandet mellan T4-lymfocyterna ("hjälpar-lymfocyterna") och T8-lymfocyterna ("förhindrar-lymfocyterna"). Detta förhållande förändras från normalt till onormalt (Dmoch & Moszczynski 1998). Ett onormalt T4:T8-ratio har visat sig kunna leda till en ökad mottaglighet för virus-, svamp-, och bakterieinfektioner. Symtomen inkluderar "ömma strupar, låggradig feber, svaghet, ihållande utmattning och svullna lymfkörtlar" (Braverman).

 

 

" Faktum är att forskning har visat att exponering för mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning inte bara försvagar immunsystemet, utan även åstadkommer en ökning av virus, bakterier och parasiter i blodet hos människor.

 

 

" Mikrovågsexponering har i studier visat sig framkalla något som kan kallas "omedveten stress" (Becker 1985, Levitt 1995). Eftersom kroppen inte förstår varför den blir stressad förorsakar detta att adrenalinkörtlarna utsöndrar en onormalt hög mängd kortisol och adrenalin. Utsöndring av adrenalin kan leda till irritation och hyperaktivitet. Det senare är nu mycket vanligt hos barn med ADHD. Om tillståndet permanentas kan detta eventuellt leda till att adrenalinkörtlarna överansträngs och helt enkelt slutar att fungera - ett onormalt tillstånd, vilket är vanligt hos personer med kronisk trötthetssyndrom.

 

 

" Mikrovågsexponering har visat sig förändra 5-HT-nivåerna i blodet (Wang 1989) hos arbetare som exponerats. 5-HT kan sägas vara ett förstadium till hjärnhormonet serotonin. Det har konstaterats att låga serotoninnivåer kan leda till ångest och depressioner (Gorman et al 2002, Goldberg G 2006). Ökad ångest och depressiva tankar skulle i sin tur kunna kopplas till ett ökat antal självmord.

 

 

" Mikrovågsexponering har visat sig framkalla en minskning av hjärnhormonet noradrenalin (Takahashi et al 1994), ett hormon som är nödvändigt för kontroll av det autonoma nervsystemet (det vill säga det nervsystem som inte styrs av viljan, utan reglerar sådant som kroppstemperatur och hjärtats verksamhet mm). Brister på detta hormon förorsakar antagligen störningar i det autonoma nervsystemet, vilket till exempel kan leda till att kroppen får problem med att kyla sig när det är varmt och att hålla värmen när det är kallt (Gandhi & Ross 1987). Detta kan leda till att man blir för kall när det är kallt och för varm när det är varmt (Way et al 1981). Faktum är att de störningar i dygnsrytmen som personer med kronisk trötthetssyndrom uppvisar hänger samman med störningar i kroppens förmåga att reglera sin temperatur (Tomoda et al 1997). En onormal minskning av noradrenalin har även kopplats till störningar i korttidsminnet (Clinton et al 2006), ADHD (Arnsten & Li 2005) och depressioner (Charney 1988, Meyer et al 2006).

 

 

" Även produktionen av melatonin har visat sig förändras vid exponering för mikrovågor (Yellon 1994, Altpeter et al 2006). Detta kombinerade hjärnhormon och antioxidant är nödvändigt för att vi ska få en fullgod sömn. År 2006 tog 42 miljoner (ungefär en på fem) amerikaner sömnmedel för sömnsvårigheter, en ökning med 60 procent från år 2000 (Saul 2006), medan andra ofta upplever sömnstörningar på grund av exponering för elektromagnetisk strålning (Hubert et al 2002). En sänkning av melatoninnivåerna har även kopplats till ett ökat antal fall av bröstcancer (Blask et al 2005).

 

 

" Även nivåförändringar av hjärnhormonet dopamin (eller dess transportörer) har visat sig ha ett samband med mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning (Mausset-Bonnefont et al 2004, Sieron et al 2004). En sänkning av dopaminhalten har även kopplats till depressioner (Brown & Gershon 1993) och restless legs (Alan 2004).

 

 

" Exponering för elektromagnetisk strålning har visat sig framkalla en onormal sänkning av acetylkolinnivåerna (Modak et al 1981, Dutta et al 1992, Omura & Losco 1993, Testylier et al 2002, Gautier et al 2003). Acetylkolin är en signalsubstans som bland annat överför nervimpulser från en nervcell till en annan. En sänkning av acetylkolinnivån har kopplats till ett antal neurologiska och neuromuskulära störningar inkluderande Alzheimers sjukdom.

 

 

" Vissa elektromagnetiska frekvenser har visat sig förorsaka rastlöshet (Cherry 1996, Rajendra et al 2004, Shtemberg et al 2004, Selsam 2005). Hjärnhormonet dopamin påverkas av elektromagnetiska fält och för att behandla sjukdomen restless legs används dopaminantagonister. Detta förstärker den möjliga kopplingen mellan elektromagnetiska fält och denna sjukdom (Weimerskirch & Ernst 2001, Aramideh & de Weerd 2006).

 

 

" Elektromagnetiska fält, liknande de som utstrålas från mobiltelefoner, förändrar delar av hjärnans blodflöde (Huber et al 2002, Huber et al 2005, Haarala et al 2003, Goldberg G 2006, Aalto et al 2006). Datortomografi (SPECT) har visat att det vid tillstånd som autism och kronisk trötthetssyndrom föreligger en förändring av blodflödet i hjärnan (Tomoda et al 2000, Goldberg MJ 2000, Miike et al 2004).

 

" Ett flertal studier kopplar nu samman exponering för mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning med ett ökat antal allergier (Kimata 2002 [se även Ingels], Kimata 2003, Kimata 2005). Som tidigare nämnts förorsakar mikrovågsexponering att mer histamin (alltså det ämne som finns i mastceller och som kan sägas vara ansvarigt för allergiska reaktioner) bildas i kroppen. Andra elektromagnetiska fält har visat sig faktiskt öka antalet mastceller (Johansson & Liu 1995, Johansson et al 1996, Johansson et al 2001). Mikrovågor har även befunnits öka antalet immunoglobuler (antikroppar) (Bergier et al 1990, Dmoch & Moszczynski 1998, Moszczynski et al 1999, Yuan et al 2004, Kimata 2005). Immunoglobulinernas funktion är att sätta i gång en allergisk reaktion mot ett visst ämne eller ett visst protein. Kan det vara så att elektromagnetisk strålning förvirrar kroppen så att denna börjar producera antikroppar mot fel saker?

 

" Många forskare och vetenskapsmän var - och är fortfarande - förbryllade över det faktum att befolkningen i det forna Östtyskland hade så lite allergier i jämförelse med före detta Västtysklands befolkning när det två länderna återförenades (Hermann-Kunz 1999a & 1999b, Heinrich et al 2002, Kramer et al 2002). Men de glömde undersöka ett enkelt faktum - Östtyskland hade mycket striktare restriktioner beträffande elektromagnetisk strålning än Västtyskland. Efter det att Östtyskland anammat Västtysklands gränsvärden så har allergierna i det forna Östtyskland uppnått samma nivåer som i före detta Västtyskland. Mikrovågsugnen anses vara en bidragande orsak till våra allergier, den var förbjuden i hela östblocket under Sovjettiden. En mikrovågsugn sänder mikrovågor (2450 MHz) med en styrka som innebär att inget levande bör vara närmare en ugn i drift än 20 m (hur många som använder "mikron" befinner sig på detta avstånd?). Den mat som värms i en mikrovågsugn antas ändra sina näringsvärden så att det bildas ämnen som i våra kroppar bildar s k fria radikaler (NEXUS Magazine 1995, Perceptions Magazine 1996, L. R. Luria 1975, Perov and Luda 1974, 1975 and 1976).

 

 

" Mikrovågsexponering har även visat sig ha en skadlig inverkan på hjärtat (Becker, 1985, Ozquner et al 2005) och kan förorsaka en oregelbunden hjärtrytm (skenande hjärtfrekvens) som mycket väl kan bidra till att framkalla hjärtinfarkter.

 

 

" Exponering för mikrovågsbestrålning har visat sig åstadkomma en onormal ökning av kvävemonoxid (NO) (Jelenkovic et al 2006). Även en onormal ökning av kalcium i cellerna kan leda till en onormal ökning av kvävemonoxid i dessa (Kitamura et al 1997, Li et al 2003). Ett överskott av kvävemonoxid kan i sin tur reagera med superoxid (O2-) för att bilda skadliga radikaler eller oxidanter kallade peroxynitrit (Henmani & Parihar 1998). Peroxynitrat har kopplats till kronisk trötthetssyndrom (Pall).

 

 

" Mikrovågsexponering har i talrika studier visat sig öppna blod-hjärnbarriären (Albert & Kerns 1981, Williams et al 1984, Quock et al 1986, Quock et al 1987, Neubauer et al 1990, Schirmacher et al 2000, Salfordgruppen 1997). Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan från främmande ämnen så som virus, bakterier och kemiska gifter, vilka kan förekomma i blodet och som utan blod-hjärnbarriären skulle kunna ta sig in i och skada hjärnan. Sålunda kan exponering för mikrovågor mycket väl göra hjärnan hos människor mer sårbar för virus och bakteriella infektioner än om de inte utsatts för denna form av strålning.

 

 

" Under de senaste tjugo åren har antalet hjärntumörer (Bleyer 1999) och andra cancerformer ökat dramatiskt i USA. Denna ökning av antalet cancerfall sammanfaller med utbyggnaden av mobiltelefonin. Efter 1984 (det år då de första mobiltelefonnäten började byggas ut i de flesta amerikanska storstäder) inträffade en anmärkningsvärd ökning av antalet hjärntumörer hos barn. Men enligt den amerikanska myndigheten NCI (National Cancer Institute 1998) beror detta på bättre diagnosticeringsmetoder. Hjärntumörer är nu den näst vanligaste dödsorsaken hos barn i USA, följd av leukemi (cancer i blod och benmärg).

 

" För några år sedan fick sju människor på RMIT University i Melbourne diagnosen hjärntumör (Macnamara 2006). De hade under tio års tid arbetat två våningar under det tak på vilken sändarutrustning för mobiltelefoni placerats.

 

 

" Allt sedan 1984 (alltså det år som de första kommersiella mobiltelefonnäten började byggas ut i USA) har det i detta land varit en exponentiell ökning av autism, ADHD, kronisk trötthetssyndrom och Alzheimers. När de analoga mobiltelefonnäten (1G) byttes ut mot digital mobiltelefoni (2G) i början av 1990-talet ökade dessa sjukdomar i ännu snabbare takt (Marshall 2001, Weatherall 2007).

 

 

" Det finns talrika bekräftade fall av missbildningar hos djur (Animal Study) och växter (Kato 2004) i närheten av mobilmaster. Det världsomspännande försvinnandet av grodor (Balmori 2006), fåglar (Mukherjee 2003) och insekter (nu senast bin - se Barrionuevo 2007) har kopplats samman med den kontinuerliga bakgrundsstrålningen i miljön (Sandu 2007). Sardiner i Australien (Gov. of Australia), karp i Japan (CBS News 2003), och hummer i Florida (Schneider 2003) har befunnits vara infekterade med en viss typ av herpesvirus (Epstein-Barr-viruset, även kallat EBV). En studie har även visat att elektromagnetiska fält faktiskt kan stimulera arvsmassan i detta virus (Grimaldi et al 1997). Epstein-Barr-viruset har förorsakat körtelfeber i Storbritannien, Australien och Nya Zealand. Det är vanligt att människor med kronisk trötthetssyndrom, autism, ADHD och Alzheimers infekteras med ett antal olika typer av herpesvirus (till exempel EBV, CMV och HH6V).

 

 

" I Japan, som nu är kraftigt förorenat av elektromagnetisk strålning, är det numera mycket vanligt att kvinnor få missfall i graviditetens sista månader. Vanligen är fostret vanskapt. En studie (Nagaishi et al 2004) har påvisat onormala hormonförändringar i foster från missfall och en annan studie har påvisat att sedan 1970 så har proportionen mellan döda foster av manligt/kvinnligt kön förändrats (Mizuno 2000). Mobiltelefonanvändning har även påvisats ge en reducerad produktion av spermier hos män ju längre tid de använt telefonen (Hope 2006).

" Personer som är känsliga för elektromagnetisk strålning har betydligt högre naturliga nivåer av membranläckage som mäts i deras hudkonduktans (Eltiti et al. 2007). Detta läckage av joner kortsluter naturliga elektriska potentialer och utlöser nervimpulser till hjärnan.

" Blodprover från elöverkänsliga patienter visar nedsatt sköldkörtelfunktion, nedsatt leverfunktion och kroniska inflammatoriska processer (Dahmen, 2009).

 

 " Koncentrationen av långlivade organiska föroreningar är högre hos patienter som är känsliga för elektromagnetisk strålning jämfört med kontrollgrupper (Hardell, 2008).

" Oren el (transienter och störningar på elnätet) höjer blodsockret hos elöverkänsliga diabetiker och kan förklara labil diabetes, alltså diabetes med snabb variation av blodsockerhalten (Havas, 2008).

" Signifikanta kognitiva och neurobiologiska förändringar pekar på en högre verklig individuell sårbarhet för elöverkänsliga patienter (Landgrebe et al, 2008).

" Elöverkänsliga patienter visar funktionsförändringar i centrala nervsystemet (Landgrebe et al, 2007).

                                        Eftersnack:

Mobiltelefonindustrin har tillräckligt med pengar och makt för att påverka politiker, media och även den forskning som bedrivs. Oetiska forskare tar emot stora mängder pengar från industrin och pressas att tala om för oss att tekniken är säker. Detta medan de forskare som informerar oss om de verkliga riskerna konsekvent får sina bidrag indragna. Telekomindustrin i världen är ekonomiskt ca 4 ggr så stor i jämförelse med "Big Pharma", alltså läkemedelsindustrin, då förstår man att den kan bestämma över det mesta på Jorden (pengar styr allt).

 

Naturligtvis har vi alla rätt att slippa utsättas för denna strålning som påverkar vår hälsa och kan göra oss och våra familjer sjuka. Tyvärr verkar det som om vår nuvarande och tidigare regeringar favoriserar företagen och deras pengar framför sina medborgares rättigheter och hälsa.

I framtiden kommer vi att få se juridiska processer om passiv mikrovågsbestrålning.

Mobiltelefonföretagen har skapat ett konstlat behov och får sin makt enbart därför att konsumenter betalar dem pengar. Om du tänker igenom den information som presenterats ovan, så kommer du förhoppningsvis att inse att du faktiskt inte behöver detta "onödiga onda". Eller, att du behöver mobiltelefonin lika mycket som du behöver en hjärntumör.

Alla konsumenter måste bli medvetna om att de faktiskt har makt att påverka och förändra. Härav följer att konsumenten antingen är en del av problemet eller en del av dess lösning! Konsumenterna bestämmer och kan välja - såvida de inte förblir omedvetna eller samvetslösa!

 

Själviskhet, likgiltighet, okunnighet, apati, rädsla, blind lydnad och förnekande är mäktiga krafter som industrin utnyttjar för att manipulera befolkningen. Hur som helst, alla dessa krafter är ändå bara en form av omedvetenhet och endast en samvetslös person som är medveten om den allvarliga skada som denna teknik skapar, skulle betala industrin för att förorsaka dem, deras familjer och andra människor skada. Bara en samvetslös person skulle bistå detta grova brott som nu begås mot andra människor, djur, växter och den omgivande miljön. Psykologer har visat att det är lättare för människor att skada andra människor när de har befogenhet från myndigheterna att göra det - och när det görs indirekt. Lägg därtill resonemanget att "om alla andra gör det så måste det väl vara OK?" så har man alla nödvändiga ingredienser för att skapa en katastrof.

 

Ett antal studier visar att flera antioxidanter har en förmåga att skydda mot de negativa konsekvenser som exponering av elektromagnetisk strålning medför. Emellertid så fungerar varje antioxidant på olika sätt i kroppen. En del ger mer skydd för vissa organ (till exempel så har tistelolja visat sig skydda levern) medan andra arbetar tillsammans för att skydda kroppen. Man kan se antioxidanterna som ett fotbollslag - varje antioxidant har sin funktion, men de kompletterar även varandra. Många av de följande antioxidanterna har i studier visat sig till viss del skydda mot elektromagnetisk strålning: alfalipoinsyra (ALA), Acetyl-L-karnitin, C-vitamin, vitamin A, E-vitamin, B-vitaminer, karotin, Cryptoxanthin, lutein, zeaxantin, lykopen, flavanoider, gingko biloba, pycnogenol, extrakt från grapefruktkärnor, quercetin, isoflavoner, tistelolja, blåbär, havtorn, glutation, acetylcystein, superoxiddismutas (SOD), selen, katalas, propolis och Q10. Produkter innehållande dessa ämnen kan köpas i hälsokostaffärer eller via Internet. Även produkter som Noni juice, vissa kinesiska medicinalväxter, Transfer Factor - tillsammans med akupunktur (Zusanli) - har visat sig stimulera kroppens produktion av naturliga mördarceller (NK-cellerna). För människor som lider av mykoplasmainfektioner antas produkten Myco från Raintree Nutrition vara effektiv. Akupunktur och Qigong kan också hjälpa till att balansera och stärka kroppens egna, naturliga elektromagnetiska fält.

 

Men ovanstående är bara kortsiktiga lösningar. I det långa loppet är det nödvändigt att drastiskt reducera denna farliga och oacceptabelt höga nivå av elektromagnetiska fält som nu finns i vår miljö.

 

Vad kan vi då göra för att skydda oss själva och våra familjer mot denna fara? En sak man kan göra är att begränsa den "elsmog" som bestrålar en själv och ens familj genom att flytta (fast det blir svårare och svårare att hitta en plats med låg strålning). Om det inte är möjligt att flytta kan man skärma av sitt hus. Nyligen byggdes ett hyreshus i Budapest i vilket man skärmat av lägenheterna från elektromagnetisk strålning (All Hungary News 2007). Detta kan ses som ett bevis på att människor verkligen har börjat ta detta problem på allvar.

 

Fler och fler människor försöker skapa platser någorlunda fria från elektromagnetisk strålning. På flera orter i Sverige har man planer på "strålningslåga zoner". Vi kan förvänta oss att läkare i framtiden kommer att börja hänvisa strålskadade människor till sådana platser. Mätare och avskärmningsmaterial kan köpas från olika företag, till exempel via Internet.

 

 "Alla sanningar går igenom tre stadier:

* Först blir de förlöjligade.

* Sedan blir de våldsamt motarbetade.

* Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara."

 Arthur Schopenhauers. (tysk filosof, levde mellan år 1788 och 1860)


 

 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2