Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


En stor del av svenska folket har den vilsna föreställningen att myndighetspersoner inte kan ljuga eller undanhålla sanningar! Svensken i gemen är mycket auktoritetstroende, vilket nyttjas till fullo av våra myndigheter, politiker och tjänstemän inom kommun, stat och regering. Myndigheten som har till uppgift att värna om medborgarnas skydd mot strålning banar i praktiken också väg för telekomindustrins utbyggnad av trådlös teknik, en teknik som vi vet är mycket hälsovådlig.

Detta sker genom vilseföring om strålningens hälsopåverkan, genom att lögnaktigt hävda att endast värme kan skada och att man därför satt ett referensvärde som omöjliggör att vi kan koka av strålningen från trådlös teknik, så lurar SSM medborgarna att de är en ansvarstagande myndighet. Genom att helt bortse från den biologiska skadeverkan som strålningen innebär, vid nivåer flera miljoner gånger lägre än referensvärdet, så anser tydligen SSM att de har uppfyllt sin roll.

Men glöm aldrig att det är regeringen som fastställer SSM:s uppgift!


Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är den övergripande myndighet som har till uppgift att bevaka strålningsmiljön i Sverige.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten är sedan 1 juli 2008 en förvaltningsmyndighet under Miljödepartementet med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.

Den nya myndigheten, som har tagit över ansvar och uppgifter från Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion då dessa upphörde den 30 juni 2008, ska arbeta för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.
 
Riksdagen och regeringen beslutar om Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag och budget, men som andra myndigheter beslutar de självständigt i enskilda ärenden.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har en budget på omkring 400 miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras med skattemedel och avgifter.

Myndigheten leds av en generaldirektör, som utses av regeringen. Den har 250 anställda som påstås ha en bred och varierad kompetens. Här arbetar tekniker, ingenjörer, fysiker, biologer, beteendevetare, informatörer, kemister och jurister.

 

SSM:s hemsida finner du HÄR

............................................................

SSM har i följande skrivelse själva erkänt att de saknar kompetens om biologisk påverkan från trådlös teknik, kanske att lägga på minnet när man läser tvärsäkra uttalanden från SSM om strålningens ofarlighet.....se HÄR


 

Socialstyrelsen, SoS, är den övergripande myndigheten för vår hälsa och välfärd, här följer deras ansvar:

 

Detta är Socialstyrelsen:

"Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Vi ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt:

 • Vi samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap.
 • Vi tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap.
 • Vi utövar tillsyn för att se till att normerna följs och för att minimera risker.
 • Vi utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.

Vår vision

Ett samhälle som ser hela människan.

Våra strategiska mål

Vi arbetar utifrån sju strategiska mål för att uppfylla våra uppdrag och arbeta mot vår vision:

 • Vi verkar för att arbete för hälsa och välfärd bedrivs utifrån en helhetssyn.
 • Vi styr huvudmännen mot ett gemensamt ansvarstagande för hälsa och välfärd.
 • Vi verkar för att ohälsa, skador och brister i levnadsförhållanden förebyggs och att risker minimeras.
 • Vi verkar för att arbete för hälsa och välfärd grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Vi arbetar för att vård, omsorg och smittskydd bedrivs säkert och rättstryggt.
 • Vi arbetar för systematisk kvalitetsutveckling med öppna, tillgängliga och jämförbara resultatredovisningar.
 • Vi har arbetsformer och metoder som stödjer samverkan mellan avdelningar, enheter och medarbetare.

Ledorden för vårt arbete är säkerhet, kvalitet och kunskap.

För oss är det särskilt viktigt att bevaka att människors behov av vård och omsorg tillgodoses genom hela livet. Vi vill att hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar och tar hänsyn till den enskilde personens samlade behov, förutsättningar och önskemål. När resurserna är begränsade ska de användas för de människor som bäst behöver dem."

 

Socialstyrelsens hemsida finner du HÄR

 


 

Post- & Telestyrelsen, PTS

 

PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, IT och radio. PTS arbetar med fyra övergripande områden:

PTS är en myndighet under Näringsdepartementet. PTS leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Den verkställande chefen är generaldirektören.

 

PTS löpande arbete finansieras av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer som har tillstånd som PTS har tillsyn över, exempelvis tillstånd för olika typer av radioanvändning. Den årliga budgeten är drygt 200 miljoner kronor. Till detta kommer bidrag och anslag för upphandling av tjänster för robusta kommunikationer och funktionshindrade. Detta belopp är cirka 300 miljoner kronor varje år.

 

Myndighetens verktyg

Den övergripande principen för regelverket inom elektronisk kommunikation är att PTS inte ska ingripa om marknaden fungerar väl. PTS har en rad verktyg till sitt förfogande. Där marknaden av olika anledningar inte fungerar ska PTS använda det verktyg som är minst ingripande för att uppnå önskvärt resultat. Man kan likna PTS verktyg vid stegen i en trappa.De lägre stegen i trappan står för de minst ingripande åtgärderna, till exempel beskrivning av eller information om ett problem. Är dessa åtgärder inte tillräckliga ska PTS använda de mer ingripande åtgärder som finns högre upp i trappan, till exempel tillsyn, beslut om skyldigheter eller utfärdande av föreskrifter.

 

Skyldigheter

Inom EU har man bestämt att marknaden för elektronisk kommunikation behöver en särskild reglering för att effektiv konkurrens ska uppstå. Anledningen till detta är att denna marknad har vissa särdrag som gör det svårt för nya aktörer att ta sig in och verka på marknaden. Bland annat är tillgången till omfattande nät för att erbjuda konsumenter tjänster avgörande. De aktörer som äger nät kan till exempel stänga ute andra från sina nät eller sätta priserna för att utnyttja näten så högt att andra aktörer får svårt att konkurrera. Lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 2003 bygger på EG-direktiv. Lagen ger PTS möjlighet att besluta om ramar och regler för marknaden i förväg, för att förhindra konkurrensproblem.

 

PTS hemsida finner du HÄR

 


 

Krisberedskapsmyndigheten, KBM, är bl a förvaltare av det digitala radiosystemet för blåljus, Tetra (kallad Rakel).

 

Om Krisberedskapsmyndigheten

KBM är en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. KBM har kontor i Stockholm och Sollefteå. I Stockholm finns verksledningen och ledningen för alla enheter utom tekniska enheten, som finns i Sollefteå. På KBM arbetar ungefär 270 personer, varav 60 arbetar i Sollefteå.

 

Krisberedskapsmyndighetens uppgifter

KBM är en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Samhällets krisberedskap bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och företag tar sitt ansvar och samarbetar med varandra. KBM ska ha en helhetssyn och stödja de ansvariga – framför allt kommuner och länsstyrelser. Dessutom ska KBM tydliggöra de ansvarigas roller samt bygga upp och förmedla kunskap.

Text ur broschyr om KBM:

 

KBM:s hemsida finner du HÄR


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2